Αντικείμενο & στόχοι

Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες στη Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει το 45-50% του συνόλου των αρδευόμενων αροτραίων εκτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της έναντι των άλλων αρδευόμενων καλλιεργειών.

Τελευταία παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των ποικιλιών που καλλιεργούνται με αρνητικές επιπτώσεις στην ομοιομορφία του παραγόμενου προϊόντος. Τις περισσότερες φορές είτε κατά τη συγκομιδή είτε κατά την εκκόκκιση αναμειγνύονται διαφορετικές ποικιλίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά καθιστώντας αδύνατη την τυποποίηση του προϊόντος. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα προκειμένου το Ελληνικό βαμβάκι να καταστεί ανταγωνιστικό στις αγορές. Ένα δέμα βαμβακιού βγαίνοντας από το εκκοκκιστήριο τις περισσότερες φορές δεν περιλαμβάνει βαμβάκι ίδιας ποικιλίας και ποιότητας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δοθεί σε αυτό μια ταυτότητα και να αμειφθεί αναλόγως ο παραγωγός.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι με την ισχύουσα συγκομιστική & διαχειριστική πρακτική δεν είναι δυνατή η πληρωμή του τελικού προϊόντος με βάση την ποιότητα του. Λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί θα δώσει το σύστημα. Το σύστημα λαμβάνει δεδομένα από βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές κυλινδρικών δεμάτων, τα οποία επεξεργάζεται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων, προκειμένου να βοηθήσει τον χρήστη στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής διάθεσης και τυποποίησης της παραγωγής του ανάλογα με το σημείο συγκομιδής, την ποικιλία, την υγρασία και άλλα χαρακτηριστικά καθιστώντας πλέον δυνατή την πώληση του συγκομιζόμενου προϊόντος σε καλύτερες τιμές. Εκτιμάται ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα προσδώσει μια νέα δυναμική στον σημαντικό κλάδο της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.