Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οφέλη για τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας.

Η βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2016), τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνται γύρω στα 2,5 εκ. στρέμματα, γεγονός που συνέβαλε να καταστεί το βαμβάκι η σημαντικότερη βιομηχανική καλλιέργεια της χώρας με παραγωγή 739 χιλ. τόνους. Όλα τα ανωτέρω καθιστούν την καλλιέργεια του βαμβακιού άκρως σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση του συστήματος κυρίως από μεγάλα συνεργατικά παραγωγικά σχήματα θα προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική στον κλάδο της βαμβακοκαλλιέργειας.

Συγκεκριμένα θα αποφέρει βελτίωση της οικονομικής απόδοσης στοχεύοντας στην αύξηση του εμπορικού κέρδους του συγκομιζόμενου προϊόντος με την σταδιακή αύξηση του βαθμού τυποποίησης του προϊόντος στο χωράφι και όχι στο εκκοκκιστήριο. Επίσης θα δώσει την δυνατότητα στον παραγωγό/συνεργατικό σχήμα να ομαδοποιήσει μεγάλες ποσότητες συγκομιζόμενου προϊόντος με όμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανά ποικιλία και ανά περιοχή συγκομιδής και να ταξινομήσει το προϊόν ανά ποικιλία προκειμένου να διευκολυνθεί η διασύνδεση μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Επίσης θα είναι σε θέση να διαθέσει το τελικό προϊόν όταν και όπου αυτός το αποφασίσει αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την διαπραγματευτική του δύναμη όσον αφορά την τελική τιμή διάθεσης, διευκολύνοντας παράλληλα τις εμπορικές συναλλαγές μέσω μιας κοινής εμπορικής γλώσσας. Η διάθεση του συγκομιζόμενου προϊόντος θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας από το χωράφι αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Τέλος η χρήση του συστήματος αυτού θα ενδυναμώσει τη διαπραγματευτική δύναμη των μεγάλων συνεργατικών σχημάτων προς επίτευξη καλύτερης τιμής πώλησης του τελικού προϊόντος.