Ολοκληρωμένο σύστημα συγκομιδής και εντός αγρού χειρισμού – τυποποίησης βάμβακος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες στη Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει το 45-50% του συνόλου των αρδευόμενων αροτραίων εκτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της έναντι των άλλων αρδευόμενων καλλιεργειών.

Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις κυριότερες αροτραίες καλλιέργειες στη Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει το 45-50% του συνόλου των αρδευόμενων αροτραίων εκτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της έναντι των άλλων αρδευόμενων καλλιεργειών.

Μέτρο 16 "Συνεργασία"
EIP AGRI
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας

Καινοτομία στο Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η δομή του συστήματος περιλαμβάνει τόσο εμπορικά στοιχεία όσο και στοιχεία που αποτελούν αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας. Αναλυτικότερα το σύστημα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να συνδυάσει αποτελεσματικά και με επιτυχία βαμβακοσυλλέκτες μηχανές νέας τεχνολογίας (με δυνατότητα συσκευασίας του συγκομιζόμενου βαμβακιού σε δέματα και απόρριψής του στο χωράφι) με ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα χειρισμού και τυποποίησης του συγκομιζόμενου βαμβακιού.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη (παραγωγό/συνεργατικό σχήμα) να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των συγκομιζόμενων ποσοτήτων ανά χωράφι, ποσότητα βαμβακιού (αριθμό δεμάτων), ποικιλία βαμβακιού, περιεχόμενη υγρασία, απόσταση από τα κοντινότερα εκκοκκιστήρια κ.α. δίνοντάς του οδηγίες για την βέλτιστη διάθεση του προϊόντος. Είναι αυτονόητο ότι όλες αυτές οι καινοτόμες δυνατότητες του συστήματος προάγουν τη διαχείριση του βαμβακιού σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης δίνοντας τη δυνατότητα στον παραγωγό/συνεργατικό σχήμα να έχει στη διάθεσή του ένα χρήσιμο και ακριβές εργαλείο προγραμματισμού της διάθεσης της παραγωγής του.

Ολοκληρωμένο σύστημα συγκομιδής και εντός αγρού χειρισμού - τυποποίησης βάμβακος στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Το INTEREST είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» (Κωδικός Έργου: Μ16ΣΥΝ2-00032). Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).